ETISKE REGLER

ETISKE REGLER

Vi er forpliktet til å drive en ansvarlig og bærekraftig virksomhet. Å sikre at produktene våre produseres under ansvarlige forhold er kjernen i denne forpliktelsen, og for å oppfylle vår ambisjon forventer vi at våre partnere – leverandører, underleverandører, agenter og andre forretningspartnere – skal operere ansvarlig og opptre med integritet, rettferdighet og ansvar i alle aspekter av deres virksomhet.

Vår forpliktelse innebærer å ha på plass prosesser for å forebygge og håndtere uønskede påvirkninger på menneske- og arbeidsrettigheter, miljøet, inkludert klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Vi bruker disse etiske retningslinjene for å støtte oss i å velge og beholde forretningspartnere som deler vår forpliktelse til ansvarlig og bærekraftig produksjon som definert av internasjonalt vedtatte konvensjoner, standarder og retningslinjer.

Vi ber våre forretningspartnere forplikte seg til å implementere standardene, prosessene og kravene i disse etiske retningslinjene i sin egen virksomhet og å samarbeide med deres leverandører og forretningspartnere for også å implementere retningslinjene, standardene og prosessene i retningslinjene.

Vi erkjenner at det krever både tid og ressurser å etablere de nødvendige standardene og prosessene skissert i disse etiske retningslinjene. Vi fokuserer på våre leverandørers evne og vilje til å demonstrere kontinuerlige forbedringer i å oppfylle kravene i retningslinjene, og i å forbedre deres systemer for å håndtere negative påvirkninger på menneske- og arbeidsrettigheter, miljøet, inkludert klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Vi føler oss sikre på at samarbeid og transparent dialog kan resultere i et mer bærekraftig og effektivt partnerskap som begge parter vil dra nytte av.

Standardene i de etiske retningslinjene er basert på internasjonalt vedtatte konvensjoner, inkludert, men ikke begrenset til: Den internasjonale menneskerettighetserklæringen, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, FNs veiledende prinsipper for næringsliv. og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak, OECDs Due Diligence-veiledning for ansvarlig forretningsatferd, FN-konvensjonen mot korrupsjon, Rio-erklæringen om miljø og utvikling; og FNs Global Compacts 10 prinsipper.

Alle leverandører forventes å overholde nasjonal lovgivning, forskrifter og gjeldende praksis og bransjestandarder som er relevante for deres virksomhet.

 

DUE DILIGENCE KRAV

Internasjonale retningslinjer oppfordrer virksomheter til å utvise due diligence for å oppdage, forhindre og redusere eventuelle negative påvirkninger knyttet til menneske- og arbeidsrettigheter, miljø, inkludert klima og antikorrupsjon. Disse prosedyrene er nødvendige for alle grupper, enkeltpersoner og enheter som en virksomhet kan påvirke, innenfor alle forretnings- og produksjonsenheter, lokalsamfunnet og det ytre miljø.

Nøkkeltrinn i due diligence-prosedyrene inkluderer utvikling av retningslinjer innenfor alle relevante potensielle og faktiske påvirkningsområder i virksomheten, slik som helse og sikkerhet, miljøvern og kjemikaliehåndtering, og antikorrupsjon. Slike retningslinjer må kommuniseres til alle ansatte og andre relevante interessenter. Prosedyrer og styringssystemer må utvikles for å sikre at retningslinjer implementeres og etterleves, for derved å sikre at eventuelle potensielle og faktiske negative påvirkninger forhindres og reduseres.

Standardene i denne etiske retningslinjen faller i under fire seksjoner, som dekker fire tematiske områder. Hver seksjon definerer et sett med spesifikke standarder innenfor de fire områdene. Mens en due diligence-prosess kan identifisere ytterligere områder av bekymring, definerer det følgende standarder for emner som er relevante for prosesser i produksjon av tekstiler, plagg og fottøy. Standardene utgjør minimumsstandarder som alle leverandører må oppfylle og er basert på de internasjonale konvensjonene, standardene og retningslinjene som er listet opp ovenfor.

• Menneske- og arbeidsrettigheter

• Miljø og klima

• Antikorrupsjon

• Dyrevelferd

 

MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSRETTER


BARNEARBEID OG UNGE ARBEIDERE

Leverandører skal ikke bruke barnearbeid under 15 år, selv om det er tillatt i nasjonal lovgivning. Alle juridiske begrensninger for unge arbeidstakere mellom 15 og 18 år må følges, og unge arbeidstakere har kun lov til å utføre lett arbeid til reduserte timer. Dette betyr at de må beskyttes mot farlig arbeid, nattskift og enhver form for arbeid som kan hemme deres fysiske og psykiske utvikling eller påføre skade. Hvis det oppdages barnearbeid ved et anlegg, er leverandøren ansvarlig for å utvikle, delta i og bidra til retningslinjer og programmer som sørger for overgangsordninger for å gjøre det mulig for barnet å forbli i kvalitetsutdanning til det ikke lenger er et barn.


TVANGSARBEID

Arbeidsforhold må velges fritt. Leverandører må ikke bruke eller støtte noen form for slaveri og tvangsarbeid. Arbeidstakere skal ikke pålegges rekrutteringshonorarer eller innskudd, tilbakehold av lønn og goder, innlevering av personlige dokumenter fra arbeidsgiver eller tvunget til overtid.


ANSETTSBETINGELSER

Forpliktelser overfor ansatte i henhold til internasjonale konvensjoner og trygdelover og -forskrifter som følger av det vanlige arbeidsforholdet må ikke unngås ved å bruke korttidskontrakter, som kontraktsarbeid og tilfeldig arbeidskraft. Alle ansatte, inkludert midlertidige og tilfeldige ansatte, må ha skriftlige og lovlige ansettelsesbrev på et språk de forstår, som spesifiserer ansettelsesforhold og oppsigelse.


DISKRIMINERING OG TRASSERING

Leverandører må ikke delta i eller støtte diskriminering ved rekruttering og ansettelse. Beslutninger om ansettelse, kompensasjon, tilgang til opplæring, avansement, disiplin, oppsigelse eller pensjonering må utelukkende være basert på evnen til å utføre jobben og ikke på grunnlag av kjønn, sivilstatus eller foreldrestatus, graviditet, rase, kaste, farge, alder , seksuell legning, religion, politisk oppfatning, fagforeningsmedlemskap, funksjon som arbeiderrepresentant, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, helsestatus eller funksjonshemming. Alle arbeidstakere skal behandles med respekt og verdighet. Leverandører må forhindre, ikke delta i eller støtte bruk av mobbing, trusler, vold, trusler om vold, fysisk avstraffelse eller fysisk, seksuell, psykologisk og verbal trakassering eller overgrep. Det må på plass prosedyrer for å sikre straffereaksjoner i saker om trakassering og/eller diskriminering. Det må settes inn spesielle tiltak for å beskytte kvinnelige arbeidstakere mot kjønnsbasert vold og trakassering på arbeidsplassen.


FORENINGSFRIHET OG KOLLEKTIVA FORHANDLINGER

Leverandører må respektere arbeidernes rettigheter til å melde seg inn i og organisere foreninger etter eget valg og til å forhandle kollektivt uten innblanding eller sanksjoner fra arbeidsgivere. Leverandøren må implementere mekanismer, for eksempel medarbeiderutvalg, for å løse tvister, inkludert ansattes klager, og sikre effektiv kommunikasjon med ansatte og deres representanter. Dersom rettighetene til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger er begrenset av nasjonal lov, må leverandøren la arbeidstakere fritt velge sine egne representanter, og alternative former for arbeiderrepresentasjon må støttes.


ARBEIDSTID OG PERmisjon

Standard arbeidstid må følge lokale forskrifter, tariffavtaler og bransjestandarder, men må ikke overstige 48 timer per uke, unntatt overtid. All overtid må alltid være konsensus og ikke forespurt regelmessig. Ukentlig overtid må ikke overstige 12 timer. Ansatte skal ha minimum 1 fridag per uke og årlig permisjon med lønn. Fødselspermisjon, sykefravær og andre typer permisjoner skal gis til alle ansatte i henhold til relevante lokale forskrifter.

LØNN OG YTELSER

Lønn for en standard arbeidsuke må minst oppfylle lovlig minstelønn, industristandarder eller forhandlet lønn, avhengig av hva som er høyest. Lønn skal betales regelmessig og til rett tid. Leverandører bør arbeide for å gi en rettferdig levelønn, og antyde at lønn er nok til å dekke de grunnleggende behovene til ansatte og deres familier og gi en viss skjønnsmessig inntekt. Alt overtidsarbeid skal kompenseres med en premie som anbefales å være minst 125 % av ordinær lønn. Fradrag er kun tillatt dersom og i den utstrekning loven foreskriver eller fastsatt i tariffavtale. Det kan ikke brukes som en disiplinær praksis.

ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET

Det skal sørges for et trygt og hygienisk arbeidsmiljø for alle ansatte. For å forebygge ulykker og skader og fremme et sunt og trygt arbeidsmiljø, må leverandørene – som et minimum – sørge for at tiltakene nedenfor er på plass. Listen er ikke eksklusiv, men skisserer de mest kritiske aspektene ved et helse- og sikkerhetsstyringssystem. Det må settes inn spesielle tiltak for å sikre en kjønnssensitiv tilnærming.

• Ledelsesrepresentanter for helse og sikkerhet.

• Hendelses- og risikohåndteringsprosedyrer står i forhold til typen og størrelsen på virksomheten.

• Helse- og sikkerhetsopplæring om yrkesrisiko. Dette inkluderer opplæring i brannslukking og håndtering av farlige materialer og kjemikalier.

• Tilveiebringelse av passende personlig verneutstyr (PPE), gratis og i god stand. Opplæring i riktig bruk av PPE må gis.

• Alle lokaler på stedet, inkludert bedriftsleverte sovesaler, toaletter, garderober og kantine, skal opprettholde passende standarder for hygiene, helse og sikkerhet. Dette inkluderer tilstrekkelig utstyr for brannsikkerhet.

• Tilgang til rent drikkevann og tilgang til sanitæranlegg for ansatte til enhver tid.

• Trygge og sunne bygg. Alle relevante tillatelser og sertifikater angående bygningssikkerhet bør oppbevares for vurdering.

• Trygge elektriske installasjoner installert og vedlikeholdt av kompetent personell.

MILJØ


GENERELLE BESTEMMELSER

Leverandører må utføre alle operasjoner i full overensstemmelse med alle gjeldende miljølover og forskrifter. Dette inkluderer innhenting og vedlikehold av alle nødvendige registreringer, tillatelser og lisenser, inkludert, men ikke begrenset til, områdene som er oppført nedenfor. Videre må leverandørene ha prosedyrer og evner på plass for å sikre at de forhindrer og reduserer negative miljøpåvirkninger fra deres aktiviteter, eller tilhørende aktiviteter. Som et minimum må prosedyrer og muligheter være på plass for problemene som er oppført nedenfor. Vi forventer at våre leverandører vil be deres forsyningskjede om å overholde disse kravene.


KJEMIKALIER

Leverandører må drive sin virksomhet i samsvar med kravene til kjemikalier nedenfor:

• Den europeiske unions REACH-forordning (EC) nr. 1907/2006 vedlegg XVII og senere endringer;

• "Svært bekymringsfulle stoffer" (SVHC), dvs. EUs REACH-forordning (EC) nr. 1907/2006 Kandidatliste . Leverandører blir bedt om å sjekke listen med jevne mellomrom da denne listen oppdateres kontinuerlig;

• Landsspesifikke regler for eksportmarkeder.

Lokale lover må følges ved lagring, håndtering, bruk og avhending av alle kjemikalier og må overholde sikkerhetsdatabladet (MSDS) for hvert kjemisk produkt.

VANNFORSYNING

Leverandører må utføre alle operasjoner i full overensstemmelse med alle gjeldende lover, forskrifter og bransjeretningslinjer for vannsparing, vannkvalitet og avløpsvann. Det må settes inn tiltak for å rydde avløpsvann. Leverandører bør arbeide for å minimere bruken av vann under produksjonsprosesser, inkludert innføring av vannbesparende teknikker og resirkulering av avløpsvann. Dette er spesielt relevant for leverandører med våtbehandling. Leverandører uten våte prosesser forventes også å styre og måle vannforbruk. Leverandører bør arbeide for å måle virkningen av deres operasjoner på den lokale/regionale vannforsyningen for å unngå å bidra negativt til vannstress.

LUFTKVALITET OG KLIMA

Leverandører skal redusere og kontrollere utslipp til luft i henhold til gjeldende regelverk. Dette inkluderer støy, lukt og støvutslipp. Leverandører bør arbeide for å dempe negativ påvirkning på klimaendringer ved å utføre følgende tiltak: implementere energieffektivitetstiltak i verdikjeden, starte med prosesser med høy effekt, ved å bruke fornybare energikilder hvis tilgjengelig; og beregne utslipp og sette mål for å redusere utslippene ved å bruke anerkjente standardverktøy.

AVFALLSHÅNDTERING

Alt avfall skal håndteres ansvarlig og som et minimum i henhold til gjeldende regelverk. Farlig avfall skal håndteres av autorisert virksomhet/organisasjon. Leverandører bør minimere avfall under produksjonsprosesser som går til deponi, legge til rette for innsamling av avfall som skal gjenbrukes, redusere bruken av jomfruelige råvarer og optimalisere bruken av resirkulerte materialer. Målet skal ikke være avfall til deponi.

ANTIKORRUPSJON

Leverandører forventes å opptre i henhold til høye etiske standarder og med integritet i alle saker knyttet til deres virksomhet og har tilstrekkelige prosedyrer for å forhindre korrupsjon i deres virksomhet. Ingen form for korrupsjon, utpressing, tilbakeslag, tilretteleggingsbetalinger eller bestikkelser må tilbys, mottas eller loves.

DYREVELFERD

Leverandører forventes å sikre at materialene som brukes i produktene stammer fra dyr som har blitt behandlet i henhold til alle gjeldende forskrifter, konvensjoner og standarder. Dyrene skal fôres og behandles med verdighet og respekt. Ingen dyr må bevisst skades eller utsettes for smerte i løpet av livet. Å ta livet av dyr må alltid utføres ved hjelp av den raskeste og minst smertefulle og ikke-traumatiske metoden som er tilgjengelig, og godkjent av nasjonale og anerkjente veterinærer, og kun utført av utdannet personell. Ved bruk av materialer som stammer fra dyr, bør leverandøren være klar til å dokumentere forvaringskjeden for produktet, for eksempel via eksisterende troverdige tredjeparts sertifiseringsordninger som Responsible Down Standard (RDS) og Responsible Wool Standard (RWS).

KLAGER

Leverandører må ha en klagemekanisme på plass som lar interessenter uttrykke sin bekymring hvis de finner ut at leverandørens operasjoner påvirker menneske- og arbeidsrettigheter, miljø, inkludert klima, antikorrupsjon og dyrevelferd negativt. Klagemekanismen bør passe til bedriftens størrelse og kan ha form av en varslerfunksjon, arbeiderrepresentasjonskomité osv. Klagemekanismen bør kommuniseres bredt, og tilgjengelig for alle arbeidstakere (inkludert vikarer), og administreres på en konfidensiell, objektiv, rettidig og transparent måte.

 

SAMARBEID OG OVERVÅKING

Åpen og gjennomsiktig dialog om standardene i disse etiske retningslinjene er avgjørende for vårt forhold til våre leverandører. Som en del av dette forventes det at leverandørene informerer om alle underleverandører. Skjulte fabrikker aksepteres ikke. Alle leverandører blir evaluert i forhold til standarden i retningslinjene, og vi prioriterer de leverandørene som er forpliktet til å demonstrere samsvar og kontinuerlige forbedringer. Leverandører blir evaluert gjennom ulike typer vurderinger, inkludert egenvurderinger, interne vurderinger og tredjepartsvurderinger (kunngjort og uanmeldt). Vi og oppnevnte tredjepartsrevisorer skal gis tilgang til alle anlegg, inkludert underleverandører, samt relevante dokumenter og ansatte etter forespørsel. Vi stoler på at våre leverandører vil omfavne kravene i disse retningslinjene. I de tilfellene der en leverandør trenger å forbedre visse prosedyrer og praksiser, må leverandøren forplikte seg til å gjøre det innenfor en bestemt tidsramme. Vi mener at det å oppnå gode sosiale og miljømessige standarder er en prosess, og vi er forpliktet til å samarbeide med våre leverandører i deres innsats. Hvis en leverandør viser mangel på engasjement og ønsker å engasjere seg og forbedre standardene i disse retningslinjene, vil vi ikke nøle med å avslutte forretningsforholdet.

ETISKE REGLER

Vi er forpliktet til å drive en ansvarlig og bærekraftig virksomhet. Å sikre at produktene våre produseres under ansvarlige forhold er kjernen i denne forpliktelsen, og for å oppfylle vår ambisjon forventer vi at våre partnere – leverandører, underleverandører, agenter og andre forretningspartnere – skal operere ansvarlig og opptre med integritet, rettferdighet og ansvar i alle aspekter av deres virksomhet.

Vår forpliktelse innebærer å ha på plass prosesser for å forebygge og håndtere uønskede påvirkninger på menneske- og arbeidsrettigheter, miljøet, inkludert klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Vi bruker disse etiske retningslinjene for å støtte oss i å velge og beholde forretningspartnere som deler vår forpliktelse til ansvarlig og bærekraftig produksjon som definert av internasjonalt vedtatte konvensjoner, standarder og retningslinjer.

Vi ber våre forretningspartnere forplikte seg til å implementere standardene, prosessene og kravene i disse etiske retningslinjene i sin egen virksomhet og å samarbeide med deres leverandører og forretningspartnere for også å implementere retningslinjene, standardene og prosessene i retningslinjene.

Vi erkjenner at det krever både tid og ressurser å etablere de nødvendige standardene og prosessene skissert i disse etiske retningslinjene. Vi fokuserer på våre leverandørers evne og vilje til å demonstrere kontinuerlige forbedringer i å oppfylle kravene i retningslinjene, og i å forbedre deres systemer for å håndtere negative påvirkninger på menneske- og arbeidsrettigheter, miljøet, inkludert klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Vi føler oss sikre på at samarbeid og transparent dialog kan resultere i et mer bærekraftig og effektivt partnerskap som begge parter vil dra nytte av.

Standardene i de etiske retningslinjene er basert på internasjonalt vedtatte konvensjoner, inkludert, men ikke begrenset til: Den internasjonale menneskerettighetserklæringen, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, FNs veiledende prinsipper for næringsliv. og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak, OECDs Due Diligence-veiledning for ansvarlig forretningsatferd, FN-konvensjonen mot korrupsjon, Rio-erklæringen om miljø og utvikling; og FNs Global Compacts 10 prinsipper.

Alle leverandører forventes å overholde nasjonal lovgivning, forskrifter og gjeldende praksis og bransjestandarder som er relevante for deres virksomhet.

 

DUE DILIGENCE KRAV

Internasjonale retningslinjer oppfordrer virksomheter til å utvise due diligence for å oppdage, forhindre og redusere eventuelle negative påvirkninger knyttet til menneske- og arbeidsrettigheter, miljø, inkludert klima og antikorrupsjon. Disse prosedyrene er nødvendige for alle grupper, enkeltpersoner og enheter som en virksomhet kan påvirke, innenfor alle forretnings- og produksjonsenheter, lokalsamfunnet og det ytre miljø.

Nøkkeltrinn i due diligence-prosedyrene inkluderer utvikling av retningslinjer innenfor alle relevante potensielle og faktiske påvirkningsområder i virksomheten, slik som helse og sikkerhet, miljøvern og kjemikaliehåndtering, og antikorrupsjon. Slike retningslinjer må kommuniseres til alle ansatte og andre relevante interessenter. Prosedyrer og styringssystemer må utvikles for å sikre at retningslinjer implementeres og etterleves, for derved å sikre at eventuelle potensielle og faktiske negative påvirkninger forhindres og reduseres.

Standardene i denne etiske retningslinjen faller i under fire seksjoner, som dekker fire tematiske områder. Hver seksjon definerer et sett med spesifikke standarder innenfor de fire områdene. Mens en due diligence-prosess kan identifisere ytterligere områder av bekymring, definerer det følgende standarder for emner som er relevante for prosesser i produksjon av tekstiler, plagg og fottøy. Standardene utgjør minimumsstandarder som alle leverandører må oppfylle og er basert på de internasjonale konvensjonene, standardene og retningslinjene som er listet opp ovenfor.

• Menneske- og arbeidsrettigheter

• Miljø og klima

• Antikorrupsjon

• Dyrevelferd

 

MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSRETTER


BARNEARBEID OG UNGE ARBEIDERE

Leverandører skal ikke bruke barnearbeid under 15 år, selv om det er tillatt i nasjonal lovgivning. Alle juridiske begrensninger for unge arbeidstakere mellom 15 og 18 år må følges, og unge arbeidstakere har kun lov til å utføre lett arbeid til reduserte timer. Dette betyr at de må beskyttes mot farlig arbeid, nattskift og enhver form for arbeid som kan hemme deres fysiske og psykiske utvikling eller påføre skade. Hvis det oppdages barnearbeid ved et anlegg, er leverandøren ansvarlig for å utvikle, delta i og bidra til retningslinjer og programmer som sørger for overgangsordninger for å gjøre det mulig for barnet å forbli i kvalitetsutdanning til det ikke lenger er et barn.


TVANGSARBEID

Arbeidsforhold må velges fritt. Leverandører må ikke bruke eller støtte noen form for slaveri og tvangsarbeid. Arbeidstakere skal ikke pålegges rekrutteringshonorarer eller innskudd, tilbakehold av lønn og goder, innlevering av personlige dokumenter fra arbeidsgiver eller tvunget til overtid.


ANSETTSBETINGELSER

Forpliktelser overfor ansatte i henhold til internasjonale konvensjoner og trygdelover og -forskrifter som følger av det vanlige arbeidsforholdet må ikke unngås ved å bruke korttidskontrakter, som kontraktsarbeid og tilfeldig arbeidskraft. Alle ansatte, inkludert midlertidige og tilfeldige ansatte, må ha skriftlige og lovlige ansettelsesbrev på et språk de forstår, som spesifiserer ansettelsesforhold og oppsigelse.


DISKRIMINERING OG TRASSERING

Leverandører må ikke delta i eller støtte diskriminering ved rekruttering og ansettelse. Beslutninger om ansettelse, kompensasjon, tilgang til opplæring, avansement, disiplin, oppsigelse eller pensjonering må utelukkende være basert på evnen til å utføre jobben og ikke på grunnlag av kjønn, sivilstatus eller foreldrestatus, graviditet, rase, kaste, farge, alder , seksuell legning, religion, politisk oppfatning, fagforeningsmedlemskap, funksjon som arbeiderrepresentant, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, helsestatus eller funksjonshemming. Alle arbeidstakere skal behandles med respekt og verdighet. Leverandører må forhindre, ikke delta i eller støtte bruk av mobbing, trusler, vold, trusler om vold, fysisk avstraffelse eller fysisk, seksuell, psykologisk og verbal trakassering eller overgrep. Det må på plass prosedyrer for å sikre straffereaksjoner i saker om trakassering og/eller diskriminering. Det må settes inn spesielle tiltak for å beskytte kvinnelige arbeidstakere mot kjønnsbasert vold og trakassering på arbeidsplassen.


FORENINGSFRIHET OG KOLLEKTIVA FORHANDLINGER

Leverandører må respektere arbeidernes rettigheter til å melde seg inn i og organisere foreninger etter eget valg og til å forhandle kollektivt uten innblanding eller sanksjoner fra arbeidsgivere. Leverandøren må implementere mekanismer, for eksempel medarbeiderutvalg, for å løse tvister, inkludert ansattes klager, og sikre effektiv kommunikasjon med ansatte og deres representanter. Dersom rettighetene til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger er begrenset av nasjonal lov, må leverandøren la arbeidstakere fritt velge sine egne representanter, og alternative former for arbeiderrepresentasjon må støttes.


ARBEIDSTID OG PERmisjon

Standard arbeidstid må følge lokale forskrifter, tariffavtaler og bransjestandarder, men må ikke overstige 48 timer per uke, unntatt overtid. All overtid må alltid være konsensus og ikke forespurt regelmessig. Ukentlig overtid må ikke overstige 12 timer. Ansatte skal ha minimum 1 fridag per uke og årlig permisjon med lønn. Fødselspermisjon, sykefravær og andre typer permisjoner skal gis til alle ansatte i henhold til relevante lokale forskrifter.

LØNN OG YTELSER

Lønn for en standard arbeidsuke må minst oppfylle lovlig minstelønn, industristandarder eller forhandlet lønn, avhengig av hva som er høyest. Lønn skal betales regelmessig og til rett tid. Leverandører bør arbeide for å gi en rettferdig levelønn, og antyde at lønn er nok til å dekke de grunnleggende behovene til ansatte og deres familier og gi en viss skjønnsmessig inntekt. Alt overtidsarbeid skal kompenseres med en premie som anbefales å være minst 125 % av ordinær lønn. Fradrag er kun tillatt dersom og i den utstrekning loven foreskriver eller fastsatt i tariffavtale. Det kan ikke brukes som en disiplinær praksis.

ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET

Det skal sørges for et trygt og hygienisk arbeidsmiljø for alle ansatte. For å forebygge ulykker og skader og fremme et sunt og trygt arbeidsmiljø, må leverandørene – som et minimum – sørge for at tiltakene nedenfor er på plass. Listen er ikke eksklusiv, men skisserer de mest kritiske aspektene ved et helse- og sikkerhetsstyringssystem. Det må settes inn spesielle tiltak for å sikre en kjønnssensitiv tilnærming.

• Ledelsesrepresentanter for helse og sikkerhet.

• Hendelses- og risikohåndteringsprosedyrer står i forhold til typen og størrelsen på virksomheten.

• Helse- og sikkerhetsopplæring om yrkesrisiko. Dette inkluderer opplæring i brannslukking og håndtering av farlige materialer og kjemikalier.

• Tilveiebringelse av passende personlig verneutstyr (PPE), gratis og i god stand. Opplæring i riktig bruk av PPE må gis.

• Alle lokaler på stedet, inkludert bedriftsleverte sovesaler, toaletter, garderober og kantine, skal opprettholde passende standarder for hygiene, helse og sikkerhet. Dette inkluderer tilstrekkelig utstyr for brannsikkerhet.

• Tilgang til rent drikkevann og tilgang til sanitæranlegg for ansatte til enhver tid.

• Trygge og sunne bygg. Alle relevante tillatelser og sertifikater angående bygningssikkerhet bør oppbevares for vurdering.

• Trygge elektriske installasjoner installert og vedlikeholdt av kompetent personell.

MILJØ


GENERELLE BESTEMMELSER

Leverandører må utføre alle operasjoner i full overensstemmelse med alle gjeldende miljølover og forskrifter. Dette inkluderer innhenting og vedlikehold av alle nødvendige registreringer, tillatelser og lisenser, inkludert, men ikke begrenset til, områdene som er oppført nedenfor. Videre må leverandørene ha prosedyrer og evner på plass for å sikre at de forhindrer og reduserer negative miljøpåvirkninger fra deres aktiviteter, eller tilhørende aktiviteter. Som et minimum må prosedyrer og muligheter være på plass for problemene som er oppført nedenfor. Vi forventer at våre leverandører vil be deres forsyningskjede om å overholde disse kravene.


KJEMIKALIER

Leverandører må drive sin virksomhet i samsvar med kravene nedenfor til kjemikalier:

• Den europeiske unions REACH-forordning (EC) nr. 1907/2006 vedlegg XVII og senere endringer;

• "Svært bekymringsfulle stoffer" (SVHC), dvs. EUs REACH-forordning (EC) nr. 1907/2006 Kandidatliste . Leverandører blir bedt om å sjekke listen med jevne mellomrom da denne listen oppdateres kontinuerlig;

• Landsspesifikke regler for eksportmarkeder.

Lokale lover må følges ved lagring, håndtering, bruk og avhending av alle kjemikalier og må overholde sikkerhetsdatabladet (MSDS) for hvert kjemisk produkt.

VANNFORSYNING

Leverandører må utføre alle operasjoner i full overensstemmelse med alle gjeldende lover, forskrifter og bransjeretningslinjer for vannsparing, vannkvalitet og avløpsvann. Det må settes inn tiltak for å rydde avløpsvann. Leverandører bør arbeide for å minimere bruken av vann under produksjonsprosesser, inkludert innføring av vannbesparende teknikker og resirkulering av avløpsvann. Dette er spesielt relevant for leverandører med våtbehandling. Leverandører uten våte prosesser forventes også å styre og måle vannforbruk. Leverandører bør arbeide for å måle virkningen av deres operasjoner på den lokale/regionale vannforsyningen for å unngå å bidra negativt til vannstress.

LUFTKVALITET OG KLIMA

Leverandører skal redusere og kontrollere utslipp til luft i henhold til gjeldende regelverk. Dette inkluderer støy, lukt og støvutslipp. Leverandører bør arbeide for å dempe negativ påvirkning på klimaendringer ved å utføre følgende tiltak: implementere energieffektivitetstiltak i verdikjeden, starte med prosesser med høy effekt, ved å bruke fornybare energikilder hvis tilgjengelig; og beregne utslipp og sette mål for å redusere utslippene ved å bruke anerkjente standardverktøy.

AVFALLSHÅNDTERING

Alt avfall skal håndteres ansvarlig og som et minimum i henhold til gjeldende regelverk. Farlig avfall skal håndteres av autorisert virksomhet/organisasjon. Leverandører bør minimere avfall under produksjonsprosesser som går til deponi, legge til rette for innsamling av avfall som skal gjenbrukes, redusere bruken av jomfruelige råvarer og optimalisere bruken av resirkulerte materialer. Målet skal ikke være avfall til deponi.

ANTIKORRUPSJON

Leverandører forventes å opptre i henhold til høye etiske standarder og med integritet i alle saker knyttet til deres virksomhet og har tilstrekkelige prosedyrer for å forhindre korrupsjon i deres virksomhet. Ingen form for korrupsjon, utpressing, tilbakeslag, tilretteleggingsbetalinger eller bestikkelser må tilbys, mottas eller loves.

DYREVELFERD

Leverandører forventes å sikre at materialene som brukes i produktene stammer fra dyr som har blitt behandlet i henhold til alle gjeldende forskrifter, konvensjoner og standarder. Dyrene skal fôres og behandles med verdighet og respekt. Ingen dyr må bevisst skades eller utsettes for smerte i løpet av livet. Å ta livet av dyr må alltid utføres ved hjelp av den raskeste og minst smertefulle og ikke-traumatiske metoden som er tilgjengelig, og godkjent av nasjonale og anerkjente veterinærer, og kun utført av utdannet personell. Ved bruk av materialer som stammer fra dyr, bør leverandøren være klar til å dokumentere forvaringskjeden for produktet, for eksempel via eksisterende troverdige tredjeparts sertifiseringsordninger som Responsible Down Standard (RDS) og Responsible Wool Standard (RWS).

KLAGER

Leverandører må ha en klagemekanisme på plass som lar interessenter uttrykke sin bekymring hvis de finner ut at leverandørens operasjoner påvirker menneske- og arbeidsrettigheter, miljø, inkludert klima, antikorrupsjon og dyrevelferd negativt. Klagemekanismen bør passe til bedriftens størrelse og kan ha form av en varslerfunksjon, arbeiderrepresentasjonskomité osv. Klagemekanismen bør kommuniseres bredt, og tilgjengelig for alle arbeidstakere (inkludert vikarer), og administreres på en konfidensiell, objektiv, rettidig og transparent måte.

 

SAMARBEID OG OVERVÅKING

Åpen og gjennomsiktig dialog om standardene i disse etiske retningslinjene er avgjørende for vårt forhold til våre leverandører. Som en del av dette forventes det at leverandørene informerer om alle underleverandører. Skjulte fabrikker aksepteres ikke. Alle leverandører blir evaluert i forhold til standarden i retningslinjene, og vi prioriterer de leverandørene som er forpliktet til å demonstrere samsvar og kontinuerlige forbedringer. Leverandører blir evaluert gjennom ulike typer vurderinger, inkludert egenvurderinger, interne vurderinger og tredjepartsvurderinger (kunngjort og uanmeldt). Vi og oppnevnte tredjepartsrevisorer skal gis tilgang til alle anlegg, inkludert underleverandører, samt relevante dokumenter og ansatte etter forespørsel. Vi stoler på at våre leverandører vil omfavne kravene i disse retningslinjene. I de tilfellene der en leverandør trenger å forbedre visse prosedyrer og praksiser, må leverandøren forplikte seg til å gjøre det innenfor en bestemt tidsramme. Vi mener at det å oppnå gode sosiale og miljømessige standarder er en prosess, og vi er forpliktet til å samarbeide med våre leverandører i deres innsats. Hvis en leverandør viser mangel på engasjement og ønsker å engasjere seg og forbedre standardene i disse retningslinjene, vil vi ikke nøle med å avslutte forretningsforholdet.